University of Dayton (Dayton OH) Skyline Silhouette - Anne Cate
 

University of Dayton (Dayton OH)