University of Dayton (Dayton OH) Skyline Silhouette - Anne Cate
 

Dayton Ohio (University of Dayton)